Dane kontaktowe

 

Szkoła Podstawowa nr 1

w Kożuchowie

ul. Chopina 11

67-120 Kożuchów 

Tel.:  +48 68 355-20-49

         +48 502-030-205

Fax.: +48 68 355-20-49 

E-mail: sp1@kozuchow.pl

NIP: 925-18-16-620

Regon: 970544944

Formularz kontaktowy

Godziny pracy

 

Sekretariat szkoły:

 

  • pon - pt: 7.00 - 15.30

 

Świetlica:

 

  • pon - pt: 7.00 - 15.00

Na skróty

 

Plan zajęć

Dziennik elektroniczny

Strefa rodzica

Strefa ucznia

Strefa nauczyciela

O Jedynce

Social Media

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

W KOŻUCHOWIE

POZNAJMY SIĘ

Facebook

NASZE PROJEKTY, AKCJE i CERTYFIKATY

Akademia Siatkówki UKS SG Kożuchów
Projekt językowy „HAVE A LOOK AT MY LONDON LOOK”
Prawa i obowiązki ucznia (ze Statutu Szkoły)
§ 26
Prawa ucznia

Pkt 1. Uczeń ma prawo do:
1/ Bezpłatnej nauki w szkole. 
2/ Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy. 
3/ Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową. 
4/ Swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły , także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych ludzi. 
5/ Rozwijania własnej osobowości, uzdolnień, zainteresowań, uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły i poza nią. 
6/ Korzystania z pomieszczeń szkoły w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej zgodnie z regulaminem. 
7/ Korzystania z urządzeń, sprzętu, środków dydaktycznych. 
8/ Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności. 
9/ Korzystania z porad i pomocy psychologiczno - pedagogicznej wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, dyrekcji szkoły. 
10/ Uzyskania pomocy materialnej, udzielanej na podstawie odrębnych przepisów. 
11/ Dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela, jeżeli nie radzi sobie z opanowaniem materiału programowego z powodu dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. 
12/ Odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych. Na okres przerw świątecznych i ferii uczniom nie zadaje się prac domowych. 
13/ Informacji dotyczącej programów nauczania z poszczególnych przedmiotów, jak również wymagań odnośnie wiadomości i umiejętności. 
14/ Poznanie sposobów sprawdzania jego osiągnięć edukacyjnych, zasad oceniania, klasyfikowania, promowania oraz jawnej, sprawiedliwej i na bieżąco przeprowadzanej oceny. 
15/ Informacji o przewidywanej ocenie semestralnej /na tydzień/, a w przypadku oceny niedostatecznej /na miesiąc/ przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
16/ Odwołania się od oceny niedostatecznej, składając do Dyrektora Szkoły podanie o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego, najpóźniej w dniu klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 
17/ Zdawania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego.
18/ Wybierania członków do Rady Klasowej i do Rady SU, ustalania plan pracy samorządu klasowego. 
19/ Dokonywania samooceny zachowania oraz współuczestniczenia w ocenianiu zachowań koleżanek i kolegów. 
Pkt 2. Ponadto uczeń ma prawo: 
1/ Brać udział w konkursach, olimpiadach, zawodach itp. 
2/ Brać udział w wyborach do Rady SU. 
3/ Reprezentować szkołę w poczcie sztandarowym. 
4/ Organizować imprezy kulturalne, rozrywkowe i edukacyjne. 
5/ Brać udział w wycieczkach organizowanych przez szkołę lub klasę. 
6/ Organizować i uczestniczyć w pracach społecznych na rzecz klasy i środowiska. 
7/ Zrzeszać się w organizacjach działających na terenie szkoły. 

 
Prawa i obowiązki ucznia (ze Statutu Szkoły)

§ 25
Realizacja obowiązku szkolnego
 

Pkt 1. Do szkoły uczęszczają uczniowie realizujący obowiązek szkolny. Uczniami szkoły są dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej placówki oraz poza nim przyjęte za zgodą Dyrektora Szkoły.
Pkt 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej.
Pkt 3. Na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) naukę w klasie I szkoły podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy sześć lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Pkt 4. Uczniowie klas I najpóźniej do 15 października każdego roku zostają uroczyście przyjęci do grona społeczności uczniowskiej - pasowanie na ucznia.
Pkt 5. Odroczenie obowiązku szkolnego może nastąpić w przypadkach uzasadnionych różnymi przyczynami, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
Decyzję o odroczeniu podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, za zgodą rodziców.
Pkt 6. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się uczęszczanie dzieci do szkół specjalnych lub przysposabiających do zawodu.
Pkt 7. Na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Kurator Oświaty może zwolnić od spełniania obowiązku szkolnego dziecko , które ukończyło 15 lat.
Pkt 8. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Za jego realizację odpowiedzialni są rodzice.
 

§ 26
Prawa ucznia


Pkt 1. Uczeń ma prawo do:
1/ Bezpłatnej nauki w szkole. 
2/ Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy. 
3/ Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową. 
4/ Swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły , także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych ludzi. 
5/ Rozwijania własnej osobowości, uzdolnień, zainteresowań, uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły i poza nią. 
6/ Korzystania z pomieszczeń szkoły w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej zgodnie z regulaminem. 
7/ Korzystania z urządzeń, sprzętu, środków dydaktycznych. 
8/ Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności. 
9/ Korzystania z porad i pomocy psychologiczno - pedagogicznej wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, dyrekcji szkoły. 
10/ Uzyskania pomocy materialnej, udzielanej na podstawie odrębnych przepisów. 
11/ Dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela, jeżeli nie radzi sobie z opanowaniem materiału programowego z powodu dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. 
12/ Odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych. Na okres przerw świątecznych i ferii uczniom nie zadaje się prac domowych. 
13/ Informacji dotyczącej programów nauczania z poszczególnych przedmiotów, jak również wymagań odnośnie wiadomości i umiejętności. 
14/ Poznanie sposobów sprawdzania jego osiągnięć edukacyjnych, zasad oceniania, klasyfikowania, promowania oraz jawnej, sprawiedliwej i na bieżąco przeprowadzanej oceny. 
15/ Informacji o przewidywanej ocenie semestralnej /na tydzień/, a w przypadku oceny niedostatecznej /na miesiąc/ przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
16/ Odwołania się od oceny niedostatecznej, składając do Dyrektora Szkoły podanie o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego, najpóźniej w dniu klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 
17/ Zdawania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego.
18/ Wybierania członków do Rady Klasowej i do Rady SU, ustalania plan pracy samorządu klasowego. 
19/ Dokonywania samooceny zachowania oraz współuczestniczenia w ocenianiu zachowań koleżanek i kolegów. 
Pkt 2. Ponadto uczeń ma prawo: 
1/ Brać udział w konkursach, olimpiadach, zawodach itp. 
2/ Brać udział w wyborach do Rady SU. 
3/ Reprezentować szkołę w poczcie sztandarowym. 
4/ Organizować imprezy kulturalne, rozrywkowe i edukacyjne. 
5/ Brać udział w wycieczkach organizowanych przez szkołę lub klasę. 
6/ Organizować i uczestniczyć w pracach społecznych na rzecz klasy i środowiska. 
7/ Zrzeszać się w organizacjach działających na terenie szkoły. 
 

§ 27
Obowiązki ucznia


Pkt 1. Obowiązkiem ucznia jest: 
1/ Przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły i innych regulaminach wewnętrznych. 
2/ Sumienne i rzetelne wykonywanie zarządzeń i poleceń dyrekcji szkoły, nauczycieli i innych pracowników. 
3/ Systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia szkolne. 
4/ Usprawiedliwianie każdej nieobecności (zwolnienie lekarskie lub usprawiedliwienie od rodziców w formie pisemnej) u wychowawcy w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły, uzupełnienie zaniedbań w nauce wynikających z nieobecności. 
5/ Przestrzeganie tolerancji światopoglądowej. 
6/ Przynoszenie do szkoły niezbędnych podręczników i przyborów szkolnych. 
7/ Aktywne uczestniczenie w lekcji, przestrzeganie ustalonych zasad i porządku w czasie jej trwania. 
8/ W trakcie lekcji zabrania się używania i eksponowania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, z wyłączeniem tych, które są niezbędne do przeprowadzenia lekcji. 
9/ Sumienne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych. 
10/ Pełnienie dyżurów porządkowych w czasie lekcji /zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez wychowawcę/.
11/ Przestrzeganie zasad czystości i higieny osobistej, zachowanie w ubraniu stylu godnego ucznia szkoły. Uczniom szkoły nie wolno robić makijażu, malować paznokci (naklejać na nie ozdób), farbować włosów i nosić wyzywającej biżuterii. 
12/ Szanowanie dobra społecznego jako wspólnej własności wszystkich ludzi. Poszanowanie mienia szkoły i rzeczy kolegów. 
Koszt naprawy mienia szkolnego i koleżeńskiego uszkodzonego lub zniszczonego przez ucznia ponoszą jego rodzice (opiekunowie). 
13/ Szanowanie pracy wszystkich ludzi. 
14/ Przestrzeganie zasad kultury współżycia w stosunku do uczniów, nauczycieli i innych pracowników. 
15/ Dbanie o kulturę bycia i słowa w miejscach publicznych. 
16/ Hartowanie zdrowia, niepalenie tytoniu, niepicie alkoholu, niezażywanie środków odurzających. 
17/ Dbanie o schludny wygląd (górna część ubioru powinna sięgać przynajmniej do połowy bioder, długość spódnicy powinna kończyć się maksymalnie 10 cm nad kolanem), noszenie odzieży w stonowanych barwach. 
18/ Branie udziału we wszystkich uroczystościach szkolnych. 
Pkt 2. W zakresie postawy społeczno-moralnej oczekuje się od ucznia: 
1/ Reprezentowania klasy i szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. 
2/ Uczestniczenia w pracach użytecznych na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 
3/ Koleżeństwa, prawdomówności i uczciwości; kształtowania życzliwych stosunków w klasie i szkole. 
4/ Rozbudzania wrażliwości na potrzeby innych, szczególnie słabych i tych, którzy znajdują się w trudnych warunkach.